Algemene voorwaarden

Vestigingsadres:
HAL52
Industrieweg 52H
5731 HR Mierlo
KvK: 69607427

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 69607427

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen HAL52 en opdrachtgever.

(1)    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(2)    HAL52: Alle voorkomende werkzaamheden door Lars Robben
(3)    Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon die met HAL52 een (verkoop)overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
(4)    Werk: ontwerpen, produceren, adviseren, alsmede alle anderen goederen, die in het werk zijn begrepen.
(5)  Alle door HAL52 gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten (verkoop)overeenkomsten en de levering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
(6)    Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met HAL52 tot stand zijn gekomen en door HAL52 als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1)     Alle offertes en aanbiedingen, alsmede gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door HAL52  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2)     Alle in offertes en aanbiedingen alsmede opdrachten genoemde prijzen zijn levering af-fabriek
3)     Indien levering van toepassing is, zijn in de prijs van offertes voor opdracht tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren werk of gedeelte daarvan niet begrepen:
a)     Grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden, of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren.
b)     De meerhulp voor het verplaatsen van dié delen, welke niet door HAL52 zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
4)     Indien de offerte of aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is HAL52 niet verplicht een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

1)     Overeenkomsten komen alleen tot stand door schriftelijke orderbevestiging, in welke vorm dan ook, door middel van acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze.
2)     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HAL52 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3)     HAL52 behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen (zowel uitbreiding als inkrimping) in het werk, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Dergelijke wijzigingen in de overeenkomst komen pas tot stand, zodra HAL52 dit schriftelijk heeft bevestigd.
4)     Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan HAL52 ter kennis worden gebracht. Wijziging kunnen door Hal52 alleen worden geaccepteerd indien de status van het in opdracht verkregen werk dit toelaten.
5)     Alle wijzigingen in het opdracht gekregen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, kunnen, wanneer daaruit meer- en/of minder kosten ontstaan als zodanig verrekend.
6)     Deze kosten zullen door HAL52 voorafgaande aan de uitvoering hiervan aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden.
7)     Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden ontbonden.

Artikel 4 – Aflevering en leveringstermijn

(1)    Alle leveringen door HAL52 geschieden af magazijn. Vanaf dat moment gaat het risico van verlies of beschadiging van het werk, welke voorwerp is van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, over op opdrachtgever.
(2)    Door HAL52 bij de offerte, aanbieding en/of overeenkomst opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
(3)    Bij niet tijdige aflevering dient opdrachtgever HAL52 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en HAL52 een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze (redelijke) termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is opdrachtgever gerechtigd de met HAL52 gesloten overeenkomst te ontbinden.
(4)    Bij verzuim van Hal52 of ontbinding van de met HAL52 gesloten overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid gestelde, kan Opdrachtgever noch aanspraak maken op schadevergoeding ter zake van geleden schade als gevolg van niet-tijdige levering, noch aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de ontbinding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van HAL52.
(5)    Opdrachtgever is verplicht het gekochte werk af te nemen op het moment waarop het werk bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop het werk aan hem of zijn hulppersoon feitelijk ter beschikking wordt gesteld.
(6)    Indien opdrachtgever het werk na het verstrijken van de levertijd niet heeft afgenomen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het werk voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Hal52 verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Reclames

1)     Eventuele reclames met betrekking tot de levering c.q. facturering moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na levering van het werk onder overlegging van de opdracht c.q. binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.
2)     Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen Hal52 kunnen doen gelden nadat opdrachtgever (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft.
3)     In geval van een gerechtvaardigde reclame kan HAL52 te zijner keuze overgaan tot het kosteloos herstellen van de fout dan wel tot een geheel of gedeeltelijke teruggave van de overeengekomen prijs.
4)     Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst

1)     Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a)     één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend. Dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;
b)     één der partijen haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd;
c)     één der partijen toerekenbaar tekort schiet terzake van één of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen dertig dagen nadat zij per aangetekend verzonden brief hierop gewezen is, alsnog haar verplichtingen nakomt;
d)     ten laste van één der partijen conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
e)     één der partijen ontbonden wordt.

Artikel 7 – Betaling

1)     De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden tenzij anders overeengekomen:
a)     1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;
b)     2/3 bij de daadwerkelijke oplevering van het werk.
2)     Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het individuele opdrachtnummer en/of factuurnummer.
3)     Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4)     Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van HAL52 is bijgeschreven.
5)     Betaling geschiedt middels contante betaling of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bank- of gironummer.
6)     Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met HAL52, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet.
7)     Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is HAL52 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8)     De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet-tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert, indien enig beslag is of wordt gelegd op werk en/of vorderingen van opdrachtgever of indien opdrachtgever in liquidatie treedt.
9)     Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn, verbeurt opdrachtgever aan HAL52, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een terstond opeisbare vertragingsrente van 1% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.
10)  Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening ten aanzien van de te verrichten betalingen aan HAL52.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1)     HAL52 aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad jegens opdrachtgever, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2)     Indien de verzekeraar van HAL52 om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag.
3)     Opdrachtgever vrijwaart HAL52 van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan opdrachtgever geleverde werk.
4)     Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die HAL52 mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij de tekortkoming aan HAL52 kan worden toegerekend op grond van grove schuld of opzet.
5)     HAL52 is niet aansprakelijk voor de schade bij opdrachtgever veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet van HAL52.
6)     Indien opdrachtgever consument is, zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.
7)     Alle rechtsvorderingen op grond van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden vervallen één jaar na aflevering.

Artikel 9 – Overmacht

1)     Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van HAL52 kan worden verlangd.
2)     Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, dit zowel bij opdrachtnemer zelf als bij haar leveranciers. Ook wanprestatie van de leveranciers van opdrachtnemer waardoor HAL52 haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen valt onder overmacht.
3)     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HAL52 opgeschort.
4)     Indien de periode van overmacht, waarbij nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

1)     Het aan opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van HAL52, totdat alle vorderingen die HAL52 heeft of krijgt voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren werk of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan HAL52 voldaan zijn.
2)     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden na te komen, is HAL52, zonder ingebrekestelling het werk terug te nemen.
3)     Opdrachtgever is verplicht HAL52 terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van HAL52 rust.

Artikel 11 – Garantie

1)     HAL52 staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2)     Na de daadwerkelijke oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
3)     Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.4)     Gegronde klacht. Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • Onredelijk gebruik
  • Gebruik voor commerciële doeleinden
  • Gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
  • Onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
  • Door professioneel gebruik
  • Het werken van hout (meer informatie hierover bij punt 5)

5)     Geen garantie op het werken van het hout.
Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het kan gaan werken. Wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, zal het enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.
6)     De garantieplicht vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het werk waaraan het gebrek kleeft, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HAL52.
7)     Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.
8)     Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
9)     Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het werk staat, het werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

Artikel 12 – Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1)     Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HAL52 of diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2)     Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen.
3)     De door HAL52 verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door opdrachtgever beslist is dat niet zal worden overgegaan tot de uitvoering van het werk, franco aan HAL52 worden teruggezonden, tenzij nader schriftelijk is overeengekomen.
4)     De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan HAL52 een bedrag verschuldigd gelijk aan vijftig procent van het bedrag van de bij de offerte c.q. aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van HAL52 aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan het eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/geschillen

1)     Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2)  Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3)     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HAL52 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Algemene voorwaarden HAL52
In 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven